S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


» Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  fyzické osoby podnikající dle

živnostenského zákona Jan Kobera, s místem podnikání: Trojská 38/197, Praha 71,  identifikační

číslo: 87513498, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 7 (dále

jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi

prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím

internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové

stránce umístěné na internetové adrese dobrebyliny.cz (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky

se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná

při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.


1.1.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu

umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní

obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží

jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského

účtu.

2.3.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti

z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §

1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno

obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení

kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v

uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Řádně vyplněná a odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího

je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem

na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

3.8.    Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského

zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž

toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je

uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za

akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace

návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

3.9.    Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy,

bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen

prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

3.10.    V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po

dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

3.11.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-    v hotovosti na adrese Trojská 38/197, Praha 71 anebo na jiném předem smluveném místě;
-    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
-    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2202368187/6210, vedený u

společnosti BRE Bank S.A. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní

smlouvy.

4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před

odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

účetní doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Účetní doklad –

fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě

na elektronickou adresu kupujícího.5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které

bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném

obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Odstoupit

od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také

odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud

bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu
škody.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze

od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v

případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato

lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může

kupující zasílat mimo jiné na adresu místa podnikání prodávajícího či na adresu elektronické

pošty prodávajícího.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (nebo po dohodě s prodávajícím odesláno)

do čtrnácti dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží

nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je

taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným

způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu

odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající

kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  (ZÁRUKA)

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161

až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou

zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné

již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního

zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa

podnikání.

7.6.    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen

„rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného

odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď

výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou

slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o

rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své elektronické

adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu

kupujícího.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím

z kupní smlouvy.

8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00

Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení

spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad

oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce

vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

8.8.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového

rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv

ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.9.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich

určením.9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní

číslo a přihlašovací údaje k uživatelskému účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující může souhlasit

se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních

sdělení kupujícímu; tento souhlas není podmínkou, která by sama o sobě podmiňovala uzavření

kupní smlouvy a je možné ho kdykoliv odvolat.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a

pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých

osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel

jejich zpracování, může:
9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího (viz bod 9.3).

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv

odvolat.11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být

druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je

doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.    Zpráva je doručena:
•    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí

pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím

zásilky adresátem,
•    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též

odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít)

zásilku převzít,
•    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty

deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k

uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení

nedozvěděl.12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající

z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

formu.

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

12.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost

prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti

příslušný živnostenský úřad.

12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Kobera, Trojská 38/197, 171 00

Praha 71,  adresa elektronické pošty dobrebyliny@email.cz, telefon 606 260 113 .


V Praze dne 1. října 2016
NDBlYW